Function bỏ ký tự tiếng việt trong chuỗi…

Function bỏ ký tự tiếng việt trong PHP, sử dụng để convert file name hoặc tạo url slug tự động từ một chuỗi ký tự public function convertAccentedCharacters($string) { $string = strtolower($string); $string = trim($string);…